ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ιδεα

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ • Αγροδιατροφή/Τροφίμων • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Ενέργεια • Περιβάλλον • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) • Τουρισμός • Υγεία • Υλικά – Κατασκευές • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 25.000 έως και 40.000 ευρώ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 100%[…]

Read More »