δυνητικοί δικαιούχοι

αναβαθμιση επιχειρησεων

Aπόφαση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων

Aπόφαση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων Η κ. Ε. Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπέγραψε στις 7 Ιουλίου 2017 την απόφαση σχετικά με τον προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων, καθώς και τον κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι Δυνητικοί[…]

Read More »